BOVAG GARANTIEBEPALINGEN GEBRUIKTE ((HIGH SPEED) ELEKTRISCHE) FIETS
I – Wettelijke garantie (7:17 en verder BW)
De wettelijke garantie houdt in dat de verkoper ervoor instaat dat het geleverde
product beantwoordt aan de overeenkomst (conformiteit). Treedt er een gebrek op
binnen twaalf maanden na aflevering, dan gaat de wet er van uit dat het gekochte
product bij de aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, tenzij de
verkoper anders aantoont of de aard van het product of de aard van de afwijking
zich daartegen verzet. Voldoet een product niet aan de overeenkomst, dan heeft de
koper in beginsel recht op kosteloze reparatie of vervanging, tenzij dit van de
verkoper niet kan worden gevergd als bedoeld in artikel 7:21 Burgerlijk Wetboek.


II – De BOVAG Aankoopgarantie op een gebruikte ((high speed) elektrische)
fiets (zie ook artikel 15 lid 3 en 4 van de algemene voorwaarden BOVAG
Tweewielerbedrijven)

De BOVAG Aankoopgarantie betreft zowel het herstel van gebreken die ten tijde
van de koop niet waarneembaar waren, als het herstel van gebreken die tijdens
de garantieperiode van de BOVAG Aankoopgarantie ten gevolge van normaal
gebruik zijn ontstaan, waaronder significante slijtagesporen. De kosten van herstel
zijn geheel voor rekening van de verkoper.
De BOVAG Aankoopgarantie biedt de consument onder voorwaarden de optie
om een derde-reparateur de onder de BOVAG Aankoopgarantie (en/of wettelijke
garantie) vallende gebreken te laten herstellen. Een voorwaarde is dat er zich
elders een noodzaak tot onmiddellijk herstel heeft voorgedaan. Ook moet deze
noodzaak door de consument worden aangetoond aan de hand van de door
de derde-reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte
onderdelen. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de reparateur eveneens
lid van BOVAG te zijn. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie worden
vergoed tegen het in het bedrijf van de verkoper geldende prijspeil.
De BOVAG Aankoopgarantie wordt door de verkoper verleend voor een periode
van twaalf maanden na afgifte van het bewijs van de BOVAG Aankoopgarantie.
De BOVAG Aankoopgarantie geldt voor de consument en niet voor opvolgende
rechtverkrijgenden.


III – Uitsluitingen op de BOVAG Aankoopgarantie

 1. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale
  gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de
  gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering verrichte onderhoudsbeurt,
  vallen niet onder de BOVAG Aankoopgarantie.
 2. Evenmin vallen onder de BOVAG Aankoopgarantie ontstane gebreken die het
  gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties die niet in verkopers
  bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op
  garantie bij schade ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en
  snelheidsproeven.
 3. Verder vallen niet onder de BOVAG Aankoopgarantie gebreken welke zijn
  ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de consument
  aantoont dat voornoemde gebreken niet zijn veroorzaakt door de van
  de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar
  (bijvoorbeeld inferieure wegen etc.).
 4. De BOVAG Aankoopgarantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade
  aan personen en zaken of andere kosten ten gevolge van het gebrekkig worden
  van onderdelen.
 5. De BOVAG Aankoopgarantie strekt zich evenmin uit tot toebehoren
  (accessoires), banden, ketting- en tandwielen, remblokken en -voeringen,
  zadels en lampen, alsmede veranderingen die na aflevering zijn aangebracht en
  daaruit voortvloeiende gebreken.

IV – Bemiddelingsregeling
Wanneer de consument klachten heeft over de koop van een gebruikte of
nieuwe ((high speed) elektrische) fiets, onderdeel of accessoire, moet hij eerst
de verkoper aanspreken. Als blijkt dat de consument niet tevreden is met het
resultaat van de klachtafhandeling door de verkoper geldt het volgende: de
consument kan een klacht binnen zes weken na het ontstaan voorleggen aan
BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging zal gaan volgens een reglement
dat partijen vooraf hebben gekregen. Het adres van BOVAG Bemiddeling is:
Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 – 659 53 95 (lokaal tarief).
De consument moet alleen aanspraak kunnen maken op BOVAG Aankoopgarantie,
zoals bedoeld in artikel 15 van de algemene voorwaarden BOVAG Tweewielerbedrijven koop/reparatie & onderhoud en het BOVAG Garantiebewijs. Gaat
het om een nieuw gekochte ((high speed) elektrische) fiets of om gekochte
nieuwe onderdelen of accessoires, dan is een beroep op BOVAG Bemiddeling
alleen mogelijk als de consument geen beroep kan doen op een door de
fabrikant of importeur van deze nieuwe zaak afgegeven garantie. In plaats van
BOVAG Bemiddeling kan de consument er ook voor kiezen de klacht aan de
geschillencommissie voor te leggen.


V – Geschillencommissie
a. Consument moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de consument
bij de verkoper/reparateur heeft geklaagd de Geschillencommissie Tweewielers
van de Stichting Geschillencommissies inschakelen, p/a postbus 90600,
2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Borderwijklaan 46, 2591 XR te Den Haag).
Is deze keuze voor de geschillencommissie eenmaal gemaakt, dan
kan de consument vervolgens alleen nog naar de rechter toe, nadat de
geschillencommissie zich eventueel onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart,
of om een door de geschillencommissie gemaakt bindend advies tijdig door de
rechter marginaal te laten toetsen. Het inschakelen kan schriftelijk gebeuren, of
in een andere door de Geschillencommissie Tweewielers te bepalen vorm. Van
een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door de verkoper en/of via de
bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet succesvol is geweest.
b. De Geschillencommissie Tweewielers doet uitspraak met inachtneming van
de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van
de geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van
bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden.
c. Voor de behandeling door de Geschillencommissie Tweewielers is consument
een vergoeding verschuldigd.
d. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet
aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden zijn verstreken na verzending
ervan en geen beroep op de rechter is gedaan.


VI – Nakoming
BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de
geschillencommissie door de ondernemer die bij BOVAG is aangesloten. Dat is
echter niet het geval als de ondernemer besluit het bindend advies binnen twee
maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend
advies onverbindend verklaart en tegen het vonnis niet meer opgekomen kan
worden. De garantstelling bij de koop van een ((high speed) elektrische) fiets
geldt tot €450,- en onder de voorwaarde dat de consument zijn vordering op
de ondernemer aan BOVAG overdraagt. Bij bedragen groter dan €450,- zal
BOVAG voor het meerdere proberen de ondernemer via de rechter tot betaling te
bewegen. Lukt dat, dan wordt het geïncasseerde boven €450,- aan de consument
overgedragen. BOVAG verschaft geen nakomingsgarantie als er sprake is van één
van deze situaties, voordat de consument heeft voldaan aan bepaalde formele
innamevereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend
vragenformulier en eventuele depotstorting) die nodig zijn voor het in behandeling
nemen van het geschil. Het gaat om de situatie van faillissement, surseance
van betaling of bedrijfsbeëindiging van de ondernemer. Bepalend voor de laatste
situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven of een eerdere datum, waarvan BOVAG aannemelijk kan maken
dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd. BOVAG keert wel een bedrag
tot maximaal €450,- per geschil uit als het faillissement of de surseance is
uitgesproken of de ondernemer haar bedrijf heeft beëindigd nadat de consument
heeft voldaan aan de innamevereisten.


VII – Slotbepalingen
Het aankoopbedrag van een gebruikte ((high speed) elektrische) fiets moet €250,-
of meer bedragen.
Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.
Deze garantiebepalingen zijn tot stand gekomen in overleg met de ANWB en de
Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering-overleg
(CZ) van de Sociaal Economische Raad. BOVAG zal deze garantiebepalingen niet
wijzigen dan nadat overleg is gepleegd met deze organisaties.
In aansluiting op het door de verkoper aan de consument verstrekte BOVAG
Garantiebewijs (particulier) van twaalf maanden, waarvan de consument
verklaart een exemplaar te hebben ontvangen, kan deze garantie onder dezelfde
voorwaarden verlengd worden. De garantie geldt voor de consument zelf en dus
niet voor de opvolgende rechtverkrijgenden. De consument die dus heeft gekocht
voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit komt een beroep toe op
7:17 en verder BW (wettelijke garantie).